การวิเคราะห์เปรียบเทียบเงินงบประมาณด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2557 -2559มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 – 2559 พบว่ามหาวิทยาลัยมีจำนวนเงินงบประมาณด้าน อ่านต่อ...

What People Say’s

  •  

    นางสาว นัฎฐา มณฑลผู้ประสานงาน
  •  

    นางสาว วรรณษา แสนลำผู้ประสานงานหน่วยงาน